بخشنامه تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی   بخشنامه ۲۸۶۹۵/۲۰۰ مورخ۱۶/۱۲/۹۰ ( تفویض اختیار در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی)   مدیران کل امور مالیاتی  پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی مؤدیان، به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۰، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم،بدینوسیله اختیار بخشودگی کلیه…

آئین نامه اجرائی ماده ۱۷ حداکثر استفاده از توان تولیدی

آئین نامه اجرائی ماده ۱۷ حداکثر استفاده از توان تولیدی ….” معافیت پنج ساله مالیاتی مشروط برای بنگاه های اقتصادی “ بر اساس ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات ، بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید…