بخشنامه تغییر در حوزه تعریف و جداول آیین نامه 1394

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با موضوع “تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده 6 و اصلاح جداول آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 / ت23251 هـ مورخ 11 اسفند 1381 هیات محترم وزیران تاریخ ابلاغ: 24 شهریور 1394 شماره: 94/130439 دریافت فایل

ضرایب متوسط افزایش وزنی شاخصهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سال 98

بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ضرایب متوسط افزایش وزنی شاخصهای تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سال ۹۸ شماره: 221427 تاریخ ابلاغ: 29 تیر 1398 دریافت فایل کامل به همراه ضمائم

جایگزین دستورالعمل جدید تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز پروژه های صنعت نفت

دستورالعمل جدید تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز پروژه های صنعت نفت (جایگزین قبلی) تاریخ ابلاغ: 2 مرداد 1398 شماره: 98/191606 دریافت فایل کامل

بخشنامه ارائه نکاتی در رابطه با ارزش های اجاری املاک تعیین شده عملکرد سال 97

بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع “ارائه نکاتی در رابطه با ارزش های اجاری املاک تعیین شده” توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل و در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال 1397 و به بعد، شماره 200/98/34 تاریخ ابلاغ:24 تیر 1398 دریافت فایل  

آئین نامه اجرایی تبصره ۱۹ بودجه سال ۹۸ موضوع واگذاری پروژه های مشارکتی عمومی -خصوصی

مصوبه هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی تبصره ۱۹ بودجه سال ۹۸ موضوع واگذاری پروژههای مشارکتی عمومی -خصوصی شماره: 44864 / ت 56683 هـ تاریخ: 17 تیر 1398 دریافت فایل

دستورالعمل نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع اصلاح بند 2-6 دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 22 فروردین 95 در خصوص نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی شماره: 200/98/512 تاریخ ابلاغ: 18 تیر 98 دریافت فایل کامل