9-2-98-(23)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

9-2-98-(7)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

9-2-98-(8)

مهندس سعید آبادی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

9-2-98-(10)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

9-2-98-(11)

مهندس طهماسب رضوی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

9-2-98-(14)

مهندس علاالدین سادات باریکانی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

9-2-98-(13)

مهندس منوچهر ملکیانی فرد - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

9-2-98-(17)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

IMG_9624

مهندس بهمن دادمان - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

IMG_9695

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

IMG_9719

مهندس محمود مصطفی زاده - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

9-2-98-(1)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

9-2-98-(2)

مهندس ابریشمی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

9-2-98-(6)

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

9-2-98-(3)

دکتر ایرج گلابتونچی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

9-2-98-(5)

مهندس ناصر معدلی - اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98

اولین نشست اعضا با هیات مدیره سندیکا در سال 98
Go to Top